Temizlik ve Hijyen sembolü şehir


Diyarbakır halkının temizliğe düşkünlüğe düşkünlüğünü hamamların sayısının fazlalığından anlıyoruz.Evliya  çelebi bu hamamların şehir çöpleriyle ısıtıldığını anlatır,yani hem beden temizliği hem de şehir temizliği kendini gösteriyor.

Diyarbakır’ın eski tarihinden söz eden kaynaklar, vilayet salnameleri ve gezginlerin yazılarından öğrenildiğine göre, Diyarbakır’da hamamların büyük yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Şehrin hemen her mahallesinde hamamlar bulunuyordu.

Osmanlı döneminde salgın hastalıkları önlemek ve bu kentte yaşayanları korumak amacı ile kente gelen yabancılar zorunlu olarak hamamlara sokuluyor, ondan sora da şehre girmelerine izin veriliyordu. Bu nedenle de Diyarbakır surlarında kente girişi sağlayan dört kapının yakınında hamamlar bulunuyordu. Ancak bu hamamların çoğu zamanla ilgisizlikten, açılan yollar nedeni ile yıkılmış ve şehirde hamam sayısı azalmıştır. Yıkılan hamamlardan Mirza Hamamı XV.yüzyılda Akkoyunlular zamanında yapılmış ve I.Dünya Savaşı sırasında yıkılmıştır. Yeni Kapı Hamamı ise 1882’de yıkılmıştır. Maristan Hamamı Gazi İlkokulu’nun yapımı sırasında ortadan kalkmıştır. İçkale’deki Kale Hamamı, Sinek Pazarı’ndaki Alaaddin hamamı da zamanla ortadan kalkmıştır. Muallak Mahallesi’ndeki Domat Hamamı da I.Dünya Savaşı sırasında yıkılmıştır. Dilaver paşa Hamamı, Hüseyin Efendi Hamamı, Bekir Paşa Hamamı, Cadde Hamamı da yakın tarihlerde çeşitli nedenlerle ortadan kalkan hamamlar arasındadır. Bunun yanı sıra XVI.yüzyılda yapılmış Cimşid Bey Hamamı 1863 tarihli İpekoğlu Hamamı da çeşitli amaçlarla kullanılmış ve işlevini kaybetmiştir.


Ali Paşa Hamamı:Ali Paşa’nın yaptırmış olduğu cami ve medresenin yanı sıra 1534 yılında onlara bir de hamam eklemiştir. Bu hamamın da cami ve medrese ile birlikte Mimar Sinan tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Günümüze oldukça harap bir durumda gelebilmiştir.

Melek Ahmet Paşa Hamamı:Diyarbakır Melek Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bu hamamı Melek Ahmet Paşa tarafından1564 yılında yapımına başlanmış, 1567 yılında da tamamlanmıştır.

Behram Paşa Hamamı:Behram Paşa tarafından 1564 yılında yaptırılan bu hamamdan Evliya Çelebi de söz etmiştir.


Çardaklı HamamDiyarbakır İbrahim Bey Mahallesi’nde bulunan bu hamamı Hüsrev Paşa camisi ile birlikte 1521-1528 yılları arasında yaptırmıştır.
Vahap Ağa Hamamı ,Deve Hamamı Kadı Hamamı,Küçük Hamam diğer hamamlardandır.(Kent haber-Şefik Korkusuz .Seyahatnamelerde Diyarbakir.s.32)
Bu hamamlar dışında  Yeni hamam,Su akar hamamı,Rüstem paşa hamamı,Bıyıklı Mehmet paşa hamamı,Cadde hamamı,iç kale hamamı,Mirza beğ hamamı,ipekoğlu hamamı,Ali paşa hamamı,Bekir paşa hamamı,Cemşid beğ hamamı,Domat hamamı,Alaeddin hamamları da vardı
Buckingham isimli seyyah Diyarbakır’da20’nin üzerinde hamam olduğunu ifade etmektedir.
Hamamlar konusunda dikkat çeken bir diğer nokta da şehir kapılarının dördününde hemen yanında hamam bulunmasıdır.Böylecedışarıdan gelenler hangi kapıdan girerse girsin temizlenme imkanına sahip olyordu.O dönemin şartları içerisinde bu durumun şehri bir kısım hastalıklardan  koruduğu söylenebilir.Çöplerin de hamamlarda yakılması önemli bir enfeksiyon kaynağını devreden çıkarmaktadır.
Yrd.DoçDr.İbrahim Yılmazçelik.XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır.TTK.Ankara.1995.s.89.
Diyarbakır surları salgın hastalık yönünden de kalkan görevi yapıyordu.Salgın hastalık durumunda kale kapıları kapatılıyor,hastalığın şehre girmemesi sağlanıyordu Yrd.DoçDr.İbrahim Yılmazçelik.XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır.TTK.Ankara.1995.s246

Diyarbakır su bakımından zengin bir şehirdi.Bu temizlik alt yapısı açısından önemlidir
Kentin suları hakkında yerli ve yabancı yazarların, değişik tarihli gezginlerin kısa notlarını da ekleyerek verdikleri bilgiler birbirini tamamlar durumdadır. Mimarî ağırlıklı yanımızda bu konuya eğilmiyor ancak çok kısa olarak değinmekle yetiniyoruz.
- Urfa Kapısının hemen dışında, sur duvarının eteğinde, tepe üzerinden bir suyun fışkırdığından,
- Kente girdiği yerde Ulu Cami ve çeşmelere doğru kollara ayrılan, dereyi andırır,
- Bir Ermeni misyonerinden iletilmek üzere, kale içinde yer alan 3 çeşmeyi ve buna bağlı birçok değirmeni çalıştıran bir sudan,
- Nasır-ı Hüsrev’e göre beş değirmen taşını çevirecek kadar güçlü bir sudan sözediyor. Evliya Çelebi buna “kent sularından kaynaklanan bir su, değirmenleri döndürüyor, saraya kadar ulaşıyor, şelâle ve sel haline dönüşerek Dicle’ye karışıyor.” bilgisini ekler.
Bilindiği gibi, Diyarbakır surlarını batı ve kuzey yönünde bir yapay kanal savunmada yardımcı olmak üzere dolanıp, Fis Kayasından aşağıya akıyordu. Bu kaynaklar, böylesine bir kanalı besliyor olabilir. Bilindiği gibi Urfa Kapısının biraz güneyinde içeride, sur duvarına bitişik, günümüze kadar gelen, ancak son 10- 20 yıldır çalıştırılmayan bir değirmen vardır. Herhalde bu sudan yararlanıyordu.
Diyarbakır batıdan doğuya (bağlar semtinden kente doğru) az inişli (eğimli) bir düzlük üstünde olduğundan kentin (sur içi) batı yakasından surlarla beslenmesi topografyasından kaynaklanıyor. Ali Pınar Köyü ve kaynağı, Hamravat Suyu, Çifte Kapının hemen içindeki Ayn Zeliha Gözesi hep bu yöndedir. Kentin kuzeydoğusunda yer alan İç Kale suyunun nereden geldiği gizli tutulduğu için bilinmemektedir ve buradan doğuya akan sular günümüzde de birkaç değirmen çalıştırıp, bahçeleri sulayarak Dicle’ye karışır.
Bâkılâ diye adlandırılan su için bir bilgiye sahip değiliz. Ancak sur içindeki pek çok çeşme kuşkusuz göze ve sularla besleniyordu ve bir savunmada halkı aylarca, yıllarca besleyecek çaptaydı. Diğer yandan, İç Kaleden doğuya, Dicle’ye inen bir gizli yol gibi, Mardin Kapısını, Dağ Kapısına bağlayan ve kenti ortasından, güneyden kuzeye ikiye bölercesine uzanan bir yer altı geçidinden kaynaklar sözetmiyor. Bunun, İç Kaleye bağlanmadıkça kime ne yararı olabilir? Oysa Gabriel burada kentin en eski dış surundan sözeder. Bu, Özsezgin’nin üstünde durduğu bir geniş kanalizasyon olabilir. Diyarbakır’ın çok düzenli bir kanalizasyonu vardı ve herhalde Roma günlerindendi.
Diyarbakır, Karacadağ’dan doğuya doğru uzanan az eğimli alanın son sınırında yer alır. Dicle Vadisi kenti doğu yönde sınırlayarak güneyde batıya dönerek Mardin Kapıya kadar uzanır. Bu yaka kentten gelen, değirmenleri çeviren kullanılmış su ve kanalizasyonla beslenen Esfel Bahçeleriyle (halk efsel de der) sarılıdır. 12. yy. da burasının yine bu biçim ve amaçta kullanıldığını bir belge gösteriyor.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/

 

Temizlik açısından da Diyarbakır tarihini sicili pekiyi idi
Bu noktada Musa Tutka’yı dinleyelim:
Mesela temizlik konusu üzerinde değerlendirme yapmaya kalkarsak,denirdi ki Diyarbekri Şarkın Parisidir.Gerçekten de o günler için Diyarbekir Paristi.Teknoloji,maddiyat ve bakım bu kadar yoktu.Ama Paris’ti işte.Peki Diyarbekir’de sokağa çıktığımızda mis gibi toprak kokusu geliyordu:Anlatayım,sabah ezanla belediyede çalışan temizlikçi kadınlar sokak ve caddelere tenekelerle su dökerlerdi.İkinci grup kadınlar gelir süpürürlerdi.Üçüncü grup erkekler merkeplerle gelirlerdi.Tekneler üzerinde topladıkları pisliği,çöpü toplayıp götürürlerdi.Her evsahibi de daha sonra kendi evinin önünü,paket taşlarını yıkardı.Evin erkeği işine giderken sokaklar pırıl pırıl olurdu.Taşlar da güzelce yıkanmış olmaktan masmavi görünüme kavuşurdu’

Şeyhmuz Diken:Diyarbekir diyarım,yitirmişem yanarım.İst.2003.s.62

Şefik Korkusuz Diyarbakır yaşamını anlatan eserinde Diyarbakır kadınlarının çok temiz olduğunu sabah kalkar kalkmaz ilk önce evin içini,avlusunu, sokak önlerinin yıkandığını anlatır (Şefik Korkusuz.Eski Diyarbekir’de Gündelik Hayat.Kent yayİst.2007.s.28,32

Evliya Çelebi der ki:Dünyayı dolaştım şehr-i Amid kadar güzel bir şehir yeryüzünde görmedim.İnsanları kadar da nezih,mert ve misafirperver görmedim Zümrüt gibi bir şehir,her tarafı gül bahçesi der.
Şeyhmuz Diken:Diyarbekir diyarım,yitirmişem yanarım.İst.2003.s.94

1701 yılında Diyarbakır’ı ziyaret eden seyyah Paul Lucas ‘Diyarbekir,bugüne kadar gördüğüm Türk şehirleri arasında en düzenli ve en iyi durumda olanıydı.’    

Seyyah Rev.Horatıo Southgate’in intibaları’Şehrin kendi surları da hayranlık uyandırıyordu..Şehir hayat konforlarıyla iyi bir şekilde donanmıştı….Caddede taş fıskiyeler vardı       
Seyyah Dr.Edmund Naumann
Diyarbekir’de su bolluğu var.Bu sular altı kanalla şehre taşınıyor demektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M.Şefik Korkusuz.Seyahatnamelerde Diyarbekir.Kent yay.İst.2003.s.43,47,179

 

Günlük ev temizliği
Mahalli aksanla olayı dinleyelim:
Ayvanlarımız vardi,ayvanlarımızı yıhardıh.Tulumba vardi,tulumba.Su çekidıh öle,kaldıridıh koyidıh su çekidıh.Su geldidi vuridıh üstine.Çogi içerdıh o tulumbanın suyından içerdıh biz.Ondan sora havşı yıhardıh güzel,temiz,hoş otururdıh,suhbet ederdıh.
Ey ne  bileyim,çamaşır güni olacaydi kahacahtıh,ikindi vahti odunlarımızi çıharacahtıh.Ondan,külli su,zatan eskiden iki yüç gün evvel merken(toprak kap,küçük küp).Deyidıh merken özine,şedendır,toprahtandır.Desti habene nasıl, o da bele ondan olidi.Alidi dört beş tene,alti teneke  su.Küli çıharidıh onu sobadan,yahut mankaldan,atidıh o merkenin içine.Kalurdi dört beş gün ,süzülürdi.Kül kalırdi altta.Çamaşuri yaptıgımız gün alırdıh ,doldururduh kazana.Doldururduk kazana,odunlari da yandıridıh.Miligle(ince boru) üfiridıh.Üfür babam üfür, ta ki odunlar tutuşa.Ta ki tutuşa.Tutuşurdi,suyumuz kayniyacahti.Getiracahtıh taşti altında.Kasnagi koyacahtıh,teş te üstine.
Otururduh,sabunu da getirirdıh.Sabunla o külli,kazandaki kül suyu da alırdıh.Tökerdıh,yıkardıh çamaşırımızi.Bu sever kahardıh dama.İp bagliyacagıh dama,götürürdıh agaclar.Sıtara agacları vardi. O sıtara agacları çıharırdıh dama.İpi güzelce yürurduh,tutardıh güzel baglardıh.Bazi loga baglardıh.Bi tarafı loga,bi tarafi da eger duvarda bi çivi mivi halka malka yapmişıh ne’ala,ne güzel.Yohsa yoh işte böle düşer.Atardıh çamaşırlarımız.İkki merdiven,iki merdivanlan dama çıhardıh.

Yrd.Doç.Dr.Münir Erten:Diyarbakır Ağzı.TDK yay.Ankara.1994.s.88,90

Vahap Ağa Hamamı : Dağ Kapısı'na giden yolun solunda. Gazi Caddesi üzerinde bugün de kullanılan bu hamam, bütün ayrıntıla­rıyla ayaktadır. Halvet kısmı haçvarî bir plan göstermektedir

 

Melik Ahmet hamamı
 

 

 

 Kadı hamamı

 

Diyarbakır’da artık Dicle temiz akmakta ve modern arıtma tesisleri bu noktada görev yapmaktadır

Dicle nehri ve arıtma tesisi

Diyarbakır’da temizlik güzel bir sicile sahiptir.Kadınların en önemli işerinden biri bulunduğu sokağı süpürmek ve yıkamaktır

 

Temiz şehir Diyarbakır’da çöpler hijyen kurallarına göre  toplanmaktadır
 

 

BELEDİYE SİNYALİZASYONLARI TEMİZLİYOR

 

BELEDİYE SİNYALİZASYONLARI TEMİZLİYOR

 

 Tarih : 07.08.2008


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri yeni alınan yıkama makineleri ile kirlenen trafik yol çizgileri, yaya geçitleri, sinyalizasyon direk ve lambaları temizleniyor.


 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri yeni alınan yıkama makineleri ile kirlenen trafik yol çizgileri, yaya geçitleri, sinyalizasyon direk ve lambaları temizleniyor. Sürücü ve yayaların yol ve yaya geçitlerini rahat kullanmak amacı ile bir dizi çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri trafik yol çizgileri, parlayan yol butonları, kaldırım boyama çalışmalarından sonra şimdi de yeni alınan fıskiyeli yıkama makinesi ile kirlenen trafik yol çizgilerini, yaya geçitlerini, sinyalizasyon direk ve lambalarını temizliyor. Yapılan çalışmalara ilişkin kısa bir açıklama yapan Ulaşım Daire Başkanı Muharrem Cebe, kent genelinde yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmalarını bir devamı olarak önemli bir dizi çalışma başlattıklarını söyledi.
Gece karanlığında sürücülerin trafik seyrini rahatlatacak yeni bir uygulamayı hayata geçirerek ana caddelere parlayan yol butonlarını yerleştirdiklerini ifade eden Cebe, güneş enerjisi ile çalışan LED’li ekran levhaları uygulamasından sonra da şimdi de asfaltlanan ve kaldırımları tamamlanan caddelere trafik yol çizgilerini yaptıklarını söyledi. Asfaltın sıcak olması nedeni ile yapılan yol çizgilerinin ve yaya geçidini gösteren yol işaretlerinin çabuk kirlenmesi üzerine aldıkları temizlik makinesi ile temizliğinin gerçekleştiğini kaydeden Cebe, ayrıca bu makine ile kirlenen sinyalizasyon direk ve lambaları, trafik levhalarının da temizlendiğini söyledi. Cebe, kentteki bütün ana caddelerde bu tarz temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini belirtti.
http://diyarbakirgazetesi.com/

Şehrimizde böcek ve sineklere karşı sürekli ilaçlamalar yapılmaktadır
 

Alışverişmerkezlerinde de temizlikte teknolojiden yararlanılmaktadır
 

 

Temizlik filolarına diğer örnekler
            Yolu sulayan bir arazöz

 


 


 

 

Sur dibinde bir temizlik işçisi

 

 

Diyarbakır’da hastanelerin temizliğine çok ihtimam gösterilmektedir

 

 

 

 

 Diyarbakır’da sokakları sadece belediye değil,gönüllü olarak vatandaşlarımız da temizlemektedir
 

 

 Diyarbakır temizliğine arazözler de hizmet etmektedir

 

Kurumlara ait araçlar da yerleri süpürmektedir
 

 

                       

 

            Sokağın önünü temizleyen bir vatandaşımız
 


                                              

Parklara sık aralıklarla çöp kutusu konmuş

 

Diyarbakır’da yollar geceleyin de süpürülmektedir
 

 

Şüphesiz klasiklerden olarak da çöpçüler de görev başındadır.
 

Diyarbakır caddeleri tertemiz olacak

 

Diyarbakır caddeleri tertemiz olacak

 

 Tarih : 17.06.2008 12:13:39


Diyarbakır'da caddeler artık hijyenik olacak. Kent genelindeki tüm ana arterlerde hijyenik bir ortamın sağlanması için ayda bir kez Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından caddeler yıkanacak.


 

Diyarbakır'da caddeler artık hijyenik olacak. Kent genelindeki tüm ana arterlerde hijyenik bir ortamın sağlanması için ayda bir kez Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından caddeler yıkanacak. Uygulamaya ilk olarak Gazi Caddesi yıkanarak başlandı.  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri Gazi Caddesi’ni yıkadı. Caddelerin ayda bir kez yıkanması ile daha hijyenik bir ortam ve temizlik bilinci hedeflenirken, uygulamadan oldukça memnun kalan esnaf da çalışan personele eşlik etti. Gece saat 23:00 civarında Gazi Caddesi’nde başlayan temizlik uygulamasına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İhsan Uğur ve Genel Sekreter Fahrettin Çağdaş da katıldı.
Yıkama öncesi cadde ve kaldırım üzerindeki çöpler toplandı ve ardından süpürüldü. İtfaiye araç ve hortumlarının kullanıldığı uygulamada caddeler yıkandıktan sonra pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.
Özellikle yaz mevsiminin başlaması ile birlikte ana caddelerde meydana gelen kirliliği önlemek amacıyla  başlatılan uygulamaya ilişkin bilgi veren Başkan Vekili İhsan Uğur, kent genelindeki 30 ana caddenin ayda bir kez yıkanacağını söyledi. Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerinin her gün bir caddeyi yıkayarak temizleyeceklerini ifade eden Uğur, ancak temizlik çalışmalarında esnafında yardımına ve desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Caddenin yıkanacağı gece özellikle araç sahiplerinin araçlarını park etmemesini isteyen Uğur, bu konuda herkesin duyarlılık göstermesini beklediklerini söyledi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hüseyin Bark da sırası ile Gazi, Melikahmet, İnönü, Kıbrıs, Lise, Hastaneler, Mimar Sinan, Gevran, Ekinciler, İnaloğlu, Emek, Sağlık Ocağı, Girne, Küçük Görsel, Göçmenler, Fatih, Gürsel, Hava alanı, Hatboyu, Koşuyolu, Batıkent, Sıtkı Göral caddelerinin her gün gece saatlerinde yıkanacağını söyledi. 
http://diyarbakirgazetesi.com/

 

Dicle Nehri'ne biyolojik arıtma tesisi

 

Dicle Nehri'ne biyolojik arıtma tesisi

 

 Tarih : 23.06.2008 13:57:02


Avrupa Birliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü finansmanıyla gerçekleştirilecek ve projesi üzerindeki çalışmaların hızla sürdürüldüğü Biyolojik Arıtma Tesisi’nin yapımı için kollar sıvandı.


 

Avrupa Birliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü finansmanıyla gerçekleştirilecek ve projesi üzerindeki çalışmaların hızla sürdürüldüğü Biyolojik Arıtma Tesisi’nin yapımı için kollar sıvandı. 2009 yılının ortalarında inşasına başlanması ve 2010 yılında tamamlanması planlanan Biyolojik Arıtma Tesisi mevcut Büyükşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ile birlikte çalışarak Dicle Nehri’nin suyuna Avrupa Birliği kalitesi getirecek. Türkiye genelinde 15 ayrı bölgeye yapılacak Biyolojik Arıtma Tesisi için Diyarbakır’da da hazırlıklar başladı. Avrupa Birliği 2007-2009 Yatırım Planı (IPA) programında yer alan proje için Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisleri projenin paydaşlarını konuk etti. İller Bankası Genel Müdürlüğü, Çevre Orman Bakanlığı, IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, program kapsamındaki belediyeler, müşavir firma olan COWI temsilcileri ve Avrupa Komisyonu Proje yöneticisinin de aralarında bulundukları heyet üyeleri DİSKİ Atık Su Arıtma Tesisleri’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Tesislerde DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı konuklara sinevizyon eşliğinde DİSKİ çalışmalarının geçmişi, bugünü ve gelecek projeler üzerinde geniş çaplı bilgi verdi. Ardından Çevre Mühendisi Ferhat Özer Atık Su Arıtma Tesisleri’nin çalışma ilkelerini, birimleri ve su analizlerine dayanan bilgileri konuklarla paylaştı. Brifingden sonra konuklar tesisin bütün bölümlerini gezerek bilgi aldılar.

Projeyi çok önemsediklerini ve üzerinde aralıksız çalıştıklarını belirten DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı mevcut arıtma tesislerinin Diyarbakır kanalizasyon sistemi ile taşınan atık suyu fiziksel olarak temizlediğini, yapılacak yeni ek bölüm ile suyun biyolojik olarak da arıtılacağını belirtti. Proje ile Dicle Nehri’nin tamamen korunacağını, insan ve diğer canlı türlerinin daha sağlıklı yaşamına yol açacağını ifade eden Sarı maliyetin 30 milyon Euro civarında olacağını, bunun yüzde 75’inin Avrupa Birliği, yüzde 25’inin ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi. http://diyarbakirgazetesi.com

 

Bağlar Belediyesi Temizlik kampanyası
Bağlar Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü, “Şimdi Bağlar Temiz” sloganıyla başlattığı temizlik kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında, 5 Nisan Mahallesi’nde yapılan bilinçlendirme çalışması sonucu gündüz çöp çıkarma oranı yüzde 50 azaldı.
01 09 2008

Bağlar Belediyesi Temizlik kampanyası

ŞİMDİ BAĞLAR DAHA TEMİZ
Bağlar Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler’in, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde startını verdiği, temizlik kampanyası devam ediyor.  “Şimdi Bağlar Temiz” sloganıyla yürütülen kampanyada, Çevre Koruma Birimi öncülüğündeki 400 personel ve 30 araç yer alıyor.
Bağlar Belediyesi Çevre Koruma Eğitim Birimi Sorumlusu Hadi Cin, kampanyanın başlatıldığı 5 Haziran gününden bu zamana kadar bir çok mahalleyi gezerek çevre ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Özellikle 5 Nisan Mahallesi’nde bilinçlendirme çalışması sonucunda gündüz çöp bırakma oranının %50 oranında düştüğünü belirten Cin, kitle eğitim çalışmalarının yapıldığı mahallelerde çöplerin çoğunlukla belirtilen saatlerde çıkarıldığını söyledi.
 Saat 19.00’da çöp çıkarmayana ceza geliyor
 Çalışma yapılan mahallelere tekrar döneceklerini anlatan Cin, temizlik kriterlerine uymayan mahalle sakinlerine tekrar genel bilgilendirme yapacaklarını, ayrıca saat 19.00’dan önce çöp çıkaran mahalle sakinleri hakkında zabıta tarafından cezai işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.
Kampanya çerçevesinde yapılan çalışmalar şöyle:
* 5 Nisan Mahallesi’nde apartmanlar ve gecekondular olmak üzere toplam 6 bin 414 konut ziyaret edilerek çevre konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.
* Emek Caddesi’nde, polis okulundan Mega Center Alışveriş Merkezi’ne kadar olan kısımda bulunan 483 esnafa ulaşılarak işyeri camlarına 259 adet “Şimdi Bağlar Temiz” afişi yapıştırıldı ve 500 adet broşür dağıtıldı.
* Toplam 88 apartman kapıcısına, çöpten kaynaklı çevresel kirliliği azaltmak ve çöpleri akşam 19:00`dan sonra poşetli bir şekilde dışarıya bırakmaları için imza karşılığında tebligat verildi.
* Kapıcısı olmayan gecekondu bölgelerinde 6 bin 414 konuta tek tek gidilerek kapılarına, üzerinde çöp saatinin yazılı olduğu 3 bin 500 sticker yapıştırıldı ve 6 bin 500 adet broşür verildi.
* Eğitim çalışması sırasında kapıcı, yönetici, esnaf ve konut sakinlerine toplam 6 bin 500 adet temizlik broşürü dağıtıldı.www.diyarinsesi.org

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Camileri temizliyor
Yenişehir Belediyesi Ramazan ayında vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla camilerde temizlik seferberliği başlattı.
01 09 2008

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Camileri temizliyor

CAMİLER TEMİZLENİYOR
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilerde temizlik seferberliği başlattı. Camileri elektrik süpürgesi ile temizleyen belediye ekipleri, yurttaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetini yerine getirmesini sağlayacak. Yenişehir’deki tüm camileri kapsayan çalışma Ramazan ayı boyunca devam edecek.
 
RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK
 
Çalışma kapsamında temizlenen Muradiye Cami İmamı Yusuf Aldemir Yenişehir Belediyesi’ne yapılan çalışmadan dolayı teşekkür ederek, “Belediye çalışanları camilerin temizliği için gayret ediyorlar. Mübarek Ramazan ayı maddi ve manevi olarak temizlenme ayıdır. Bu vesileyle Ramazan ayında gerçekleştirdikleri temizlik kampanyası düzenleyerek camilerimizi temizledikleri için Belediye Başkanı ve belediye personellerine teşekkür ediyoruz” dedi. Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Akıncı ise ekiplerinin Ramazan ayı boyunca Yenişehir ilçesindeki bütün camileri temizlemeye devam edeceğini söyledi.w
ww.diyarinsesi.org

Temizliğe Diyarbakır’ın kazalarında da rastlıyoruz
 

Şehrimizde sinek ve haşere ürememesi için ilaçlama çalışmaları hassasiyetle yapılmaktadır
 

 

İlaçlama yapan bir işçimiz
 

 

Diyarbakır’da temizlikte bir adım da bitkisel atık yağların toplanmasıdır
 


Temizlikte bekarlara da yardım söz konusu

 

 

Temiz Diyarbakır için ilçe belediyeleri de ayakta

 

 

 

Geridönüşüme Diyarbakırda önem verilmektedir
 

 

Temizlik açısından eve servis de dikkat çekiyor

 

 


Temizlik anlayışı hakkında bu kare bir fikir veriyor
 

Katı atık arıtma ile ilgili tesisler de temizliğin temel direklerindendir
 

 

 

Temiz şehirin arabaları da temiz olur
 

 

 

Diyarbakır’da  temizlik anlayışına bakalım
 

 

Diyarbakır’da temizlik işlerini organize eden şirketler de var

 

Bugün Diyarbakır’da büyük kuırumlar temizik işlerini büyük temizlik firmalarına ihale etmişlerdir..Şirkete bağlı bir temizlik işçisi
 

 

Ulucamide Temizliğe vurgulama
 

 

Temizlik anlayışımıza bakalım:
 

Temizlik konusunda Diyarbakır’da büyük bir duyarlılık başlamıştır

 

Temizliğin ideal yürümesinde temizlik elemanlarının hakkını inkar edemeyiz
 

 

Diyarbakırda tarihte  temizlik satırlarını hatırlayalım ve
İngilizler yılda bir kere yıkanıyordu

Aşağıdaki eğlenceli tarih bilgisi, İkbal Gürpınar'ın bugünkü yazısından... Biz okurken eğlendik, sizinle de paylaşalım istedik.
Kim demiş tarih sıkıcıdır diye?
İşte bu başlık hemen ilgimi çekti, acaba neler öğreneceğim diye heyecanla elektronik postamı okumaya başladım. Eğer doğruysa pes vallahi! İşte postadaki başlıklardan bazıları: 1500'lerde İngiltere'de işler şöyle yapılıyordu: Senelik banyolarını Mayıs ayında yapıyorlardı. Banyolar içi sıcak suyla doldurulmuş büyük bir fıçıdan meydana geliyordu.
Evin erkeği temiz suyla yıkanma imtiyazına sahipti. Ondan sonra oğulları ve diğer erkekler, daha sonra kadınlar, sonra çocuklar ve en son olarak da bebekler aynı suda yıkanıyordu. Bu esnada su o kadar kirli hale geliyordu ki içinde gerçekten bir şeyleri kaybetmek mümkündü. İngilizce'deki "Banyo suyuyla birlikte bebeği de atmayın" (Don't throw the baby out with the bathwater) deyimi buradan gelmektedir.
Evlerin çatıları üst üste yığılmış kamıştan yapılıyor, kamışların altında tahta bulunmuyordu. Burası hayvanların ısınabilecekleri tek yer olduğu için bütün kediler, köpekler ve diğer küçük hayvanlar (fareler, böcekler) çatıda yaşıyordu. Yağmur yağdığı zaman çatı kayganlaşıyor ve bazen hayvanlar kayarak çatıdan aşağı düşüyordu. İngilizce'deki 'kedi-köpek yağıyor' (It's raining cats and dogs) deyimi buradan gelmektedir. Etrafında yüksek direkler ve üstünde örtü bulunan İngiliz usulü yataklar da buradan gelmektedir. Parası olanlar kalaykurşun alaşımından yapılmış tabaklar alabiliyordu.
Asidi yüksek olan yiyecekler kurşunu çözerek yemeğe karışmasına sebep oluyor, böylece gıda zehirlenmelerine ve ölüme yol açıyordu. Domatesler buna sık sık sebep olduğu için bunda sonraki yaklaşık 400 yıl boyunca domateslerin zehirli olduğu düşünülmüştü.
Tuvaletle henüz tanışmayan Avrupa'da lazımlıkları sokaklara boşaltma adeti 17. yüzyıla kadar sürdü.
1600'lerde İstanbul'a gelen İngiliz büyükelçiler, lazımlık kullanma ve bunu da pencereden boşaltma adetleri yüzünden şehirden uzak olan Tarabya'daki bir konağa gönderilmişti. 19. yüzyıla gelindiğinde, kesin olarak tuvalet kullanma sözü vermeleri üzerine Taksim'e taşınmalarına izin verilmişti

 


  Kaynak :  

Temizlik anlayışımız

Diyarbakırda cami temizliğine özen gösterilmektedir

 

Temizlik anlayışının çocuklara aşılanmasına bakalım
 

 


Belediyenin giysi temizliği için de katkısı vardır
 


Temizlik duygusu aşılanan  küçük bir kız çocuğu sokağı süpürüyor
 

 

Kaymakam'dan Temizlik Kampanyası
Diyarbakır'ın Ergani Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan okullara ve öğrencilere yönelik genel temizlik kampanyası başlatıldı.
13 Şubat 2009
Ergani Kaymakamı Temizlik Kampanyası Başlattı
Diyarbakır'ın Ergani Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan okullara ve öğrencilere yönelik genel temizlik kampanyası başlatıldı.
Ergani Kaymakamı Enver Ünlü, temizlik kampanyası kapsamında uygulanacak yöntem ve esasları belirlemek üzere Öğretmen Evi'nde belediye yetkilileri, okul müdürleri, okul aile birliği üyeleri ve ilçe eczacıları temsilcileriyle bir araya geldi. Merkez ve köylerde bulunan tüm okul ve öğrencileri kapsayan proje ile okulların genel temizliği sağlanacak, 10 bin öğrenciye de ağız ve diş sağlığı kapsamında diş macunu ve fırçası dağıtılacak. İlçedeki okullara ve öğrencilere yönelik hayata geçirilecek olan genel temizlik kampanyası çerçevesinde ilgili yetkililerle bir araya gelen Kaymakam Ünlü, kampanyaya ilişkin şöyle konuştu;
"Bu, aslında sene başından beri uygulamayı düşündüğümüz bir projeydi; ancak öğretmenlerimizin tayin sirkülasyonundan dolayı şimdi fırsat bulabildik. Okullarımızın hijyenik durumunu daha iyi seviyeye getirmek için sadece devletin imkanlarıyla değil, her kesimden destek alarak el birliğiyle çalışacağız. Gerek okulların fiziksel, gerekse öğrencilerin genel anlamda temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişi yapmak üzere toplandık. Çocuklarımızın, okullardaki sağlıksız ortamlardan doğan rahatsızlıklarını ve onlara temizlik alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla imkanları en üst düzeyde kullanarak; okul müdürleri, okul aile birlikleri ve ilgili kurumlarımızla özendirici çalışmalarımız olacak. Bu bağlamda; okullarımızı temizlik anlamında yaşanılabilir standartlara getirebilmek için çeşitli uygulamalar hayata geçireceğiz. Okulların temizliği için, temizlik malzemeleri sağlanacak, aynı zamanda öğrencilere temizlik alışkanlığı kazandırmak ve devamını sağlamak amacıyla
özellikle ağız ve diş sağlığı kapsamında her öğrenciye ücretsiz diş macunu ve fırçası dağıtacağız. Bu uygulamayı hayata geçirirken ilçemizdeki eczanelerimizden de destek bekliyoruz." Özellikle okul kantinlerinin temizliği ve kantinlerde satılan gıdaların denetimi konusunda önlemler alınması gerektiğine vurgu yapan Ünlü, okul müdürlerine seslenerek, "Kendi çocuklarınıza evde yedirmediğiniz gıdaları okul kantinlerine sokmayınız" dedi.
Okul müdürleri toplantıda, özellikle kirliliğin dış etkenlere ve okulların çevresindeki şartların olumsuzluğuna dikkat çekerken, Kaymakam Ünlü, bu konuda ilgili kurumların hassasiyetinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

www.diyarinsesi.org

 

 

 


Temizlik duygusu verilmiş bir çocuk sokağı temizliyor
 

Diyarbakır'da Palyaçolu Temizlik Kampanyası
Diyarbakır'ın Sur Belediyesi, "Daha temiz bir dünya ve cevre için" sloganıyla ilköğretim okullarında temizlik kampanyası başlattı.
22 Mayıs 2009

 

SUR BELEDİYESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA TEMİZLİK KAMPANYASI
Diyarbakır'ın Sur Belediyesi, "Daha temiz bir dünya ve cevre için" sloganıyla ilköğretim okullarında temizlik kampanyası başlattı.

Yeni Yerel Yönetimler Yasasıyla belde ve köy statüsünde olan yerleşim alanlarının Sur Belediyesi'ne bağlanmasıyla mahalle statüsüne dönüşen Bağıvar ve Çarıklı beldelerindeki ilköğretim okullarında temizlik bilincini aşılamak için kampanya başlatıldı. Belediye temizlik ekipleri, palyaçolarla birlikte hazırladıkları skeçlerle öğrencilere temizlik bilinci aşılamayla çalışıyor. Daha temiz bir çevre için kampanya düzenlediklerini belirten Sur Belediye Başkan yardımcısı Gülbahar Örmek, "Çevre temizliği bilincinin oluşmaması, dünyamızın ekolojik dengesini kısa vadede olmasa dahi uzun vadede ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bugün itibarı ile kentimizde günlük olarak 650 ton civarında çöp toplanmaktadır. Zamansız çöp çıkarma alışkanlığından kaynaklı olarak toplama işlemi bazı semtlerimizde gün boyu devam etmektedir. Çıkarılan çöplerin büyük bir kısmının poşetsiz olduğu görülüyor. Ayrıca yerlere çöp atma kültüründe kentimiz, Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır.
Yerlere çöp atmak yerine bidonlara atarsak belediyenin de işleri kolaylaşacaktır. Yaşanan yoğun göç sonucunda Diyarbakır'da bir köy kent karışımı kültür oluşmuştur. Çevreyi kirletme alışkanlığı, şehir merkezlerine kadar kendini taşımaktadır. Bu yüzden okul ve mahallelerde temizlik konusunda eğitim vermekte ve halkı bilgilendirmekteyiz. Çünkü temizlik önce evde sonra okulda başlar. Okullarda temizlik konusunda yapılacak uyarılar daha dikkate alınıp çocukların üzerinde büyük etkisi olmaktadır" diye konuştu. WWW.DİYARİNSESİ.ORG

 

 

Kirliliğe tahammül yok.Bunu entelce de yazanlar var

 


Temiz şehirde her türlü teknoloji uygulanmaktadır
 

Diyarbakır'da temizlik devam ediyor
Diyarbakır'da temizlik devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın okullarda yürüttüğü temizlik kampanyası devam ediyor.
03 Haziran 2009

BİZLER DEĞİL ÇOCUKLAR ÖRNEK OLMAYA BAŞLADI
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın okullarda yürüttüğü temizlik kampanyası devam ediyor.
Çocuklarda temizlik bilincinin yerleşmesi amacıyla yürütülen çalışma, vatandaşların da çevreye duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı temizlik kampanyasının bugünkü durağı Mustafa Kemal İlköğretim Okulu idi. 6 ve 7. sınıf öğrencileri Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı, "Çevremizi temiz tutalım" yazılı şapkalar, "Tarihin beşiği kentimizi temiz tutalım, kentimizi sevelim kirletmeyelim" yazılı tişörtler, maske, eldiven ve çöp
poşetlerini alarak okullarının önünden İstasyon, Ekinciler ve Kışla Caddesi'ni temizleyerek ilerlediler. "Çevremizi sevelim, kirletmeyelim" şeklinde slogan atarak, çevreye duyarlık çağrısı yapan çocukların kaldırımlarda çöp bulmakta zorlandıkları gözlendi. Çocukların bu çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

www.diyarinsesi.org

Kültür Müdürlüğü ve vatandaş işbirliği ile koruma altına alınan Gariban Hamamı - Diyarbakır )(N.satıcı)
 

 


> DİYARBAKIR HAMAMLARI
>
> Diyarbakır'daki diğer tarihi yapılar gibi hamamlarımızın da fotoğraflarını
>
>
> çektikçe sizlerle paylaşacağım.
>
> Hiç bir kentte bu kadar hamamı bir arada göremezsiniz.
>
> Hamamlar kültürümüzün bir parçası.
>
> Günümüzde ise hamamlarımızın durumu içler acısı.
> Bir tarih yok oluyor.
> Hamam çevresinde yaşayan yaşlı amcalardan biriyle konuştum.
> Çocukken hamamın çevresinden papatya topladığını söyledi.
>
> Papatyadan vazgeçtik.Hamamı bulamıyoruz.
> Hamam nerede.
>
> Diyarbakır hamamlarına sahip çıkalım lütfen.
>
> Nejat SATICI
Gariban hamamı
Şayet Saraykapıya giderken sağ tarafta sokağın içersinde
> KAŞIK BUDAK MESCİDİNİN karşısındaki HAMAM ise,bu Hamam'ın ismi CEMŞİT
> HAMAMIDIR.
Çocukluğumu yaşadım bu hamamın damında, eski sikkeleri toplardım bu damda....
Nişeci çıkmaz sokağındadır diğer tarafı bu Cemşit Hamamının vede 1950 den bu yana kapalıdır...
Sevgi ile kalın...
Edip Paçal diyarbekir@yahoogroups.com

MagakUzatmaciyan@Diyarbekirgrub.com>
Bilmeyenler icin, Onnik Dinkjian 1915 te Diyarbakir'dan Fransa'ya gocmus Ermeni bir ailenin cocugu. Diyarbakir folk muzigini Ermenice seslendiren muthis bir ses ve yorumcu. 5 yil once Ara, babasina 75. dogum gunu icin en guzel hediyeyi verdi ve birkac akrabalari ile birlikte Diyarbakir'a goturdu. Anne ve babasinin dogdugu topraklara ilk kez 75 yasinda gidebildi Onnik amca, ve Ara'nin anlattigina gore, butun geziyi aglamakla gecirmis. Bir de cok ilginc bir olay anlatti Ara.
Surp Giragos kilisesini gezdikten sonra Pasa hamamini gormek istemisler. Cunku Onnik amcanin anne tarafi, 1915 ten once Pasa hamaminin sahipleri olan Sucu ailesi. Ara birilerine hamamin nerede oldugunu sormak istemis. Babasi, dur demis gerek yok ben sizi gotururum. Yanindakilerin saskin bakislari arasinda kafileyi kiliseden cikarip Pasa hamaminin oldugu yere goturmus. Cocuklugunda dinledigi memleket hikayelerinden nasil resimler cizmisse belleginde, eliyle koymus gibi bulmus hamami.

Diyarbakir'da olanlar da Onnik amcanin konserini kacirmasin. Yasi 80 i askin bu insani bir daha sahnede gormeniz mumkun olmayabilir.

 

Kültür Müdürlüğü ve vatandaş işbirliği ile koruma altına alınan Gariban Hamamı - Diyarbakır )(N.satıcı)
 

 

………………
1853 yılında Diyarbakır’ı ziyaret eden gezgin H. Petermann anılarında güneş battıktan sonra Amid’e ulaştığında kapıların kapalı olduğunu bu nedenle sabahı beklemek zorunda kaldığını anlatır...
Zaten, kimsenin öyle elini kolunu sallayarak kente girmesine izin verilmezmiş eskiden. Temizliğe çok dikkat edermiş kent yöneticileri. Çünkü, Diyarbakır eski tarihlerde birkaç kez büyük salgın hastalıklar geçirmiş bir kenttir
Orta Doğu’nun büyük ticaret merkezlerinden biri olduğu, özellikle de ipekçilik burada çok geliştiği için geleni gideni çok olurmuş. Bu yüzden her zaman salgın hastalık tehlikesi varmış. Bu nedenle tüm yabancılar kente girmeden önce kapıların hemen bitişiğindeki hamamlara sokulur, burada yıkanmaları sağlandıktan sonra  içeri girmelerine izin verilirmiş.
Kentin her dört kapısının içinde, girişlerde hamam,  han ve caminin var olmasının nedeni budur işte
MehmetMercan@Diyarbekirgrub.com adına diyarbekir@yahoogroups.com